Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na żwirowniach Kaleńsko i Chlewice

Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na żwirowniach Kaleńsko i Chlewice

Obserwacje były prowadzone w latach 2009-2017. Kontrole rozpoczynały się od pierwszej dekady marca i trwały do drugiej dekady października. Liczba kontroli była uzależniona od pory roku, w okresie wczesnowiosennym i wiosennym prowadzono je przez 2-3 dni w tygodniu. W okresie letnim i wczesnojesiennym liczba kontroli wynosiła 1-2 dni w tygodniu. Obserwacje miały charakter pieszych przemarszów wzdłuż linii brzegowej. Za gatunek lęgowy, zgodnie ze wskazaniami Gilbert i in. (1998) uznawano ptaki:

 • terytorialne lub zaniepokojone pary w odpowiednim siedlisku,
 • terytorialne samce „pilnujące” swojego rewiru oraz
 • pary z pisklętami.

Lista gatunków ptaków (w kolejności alfabetycznej) stwierdzonych na żwirowniach Kaleńsko i Chlewice (wraz z przyległym pasem zalewowym łąk w promieniu 1 km) w latach 2009-2017 (pogrubienie oznacza gatunek lęgowy) obejmuje następujące gatunki:

 1. batalion Philomachus pugnax,
 2. bażant Phasianus colchicus,
 3. bąk Botaurus stellaris,
 4. bekasik Lymnocryptes minimus,
 5. bernikla białolica Branta leucopsis,
 6. bernikla kanadyjska Branta canadensis,
 7. białorzytka Oenanthe oenanthe,
 8. biegus malutki Calidris minuta,
 9. biegus zmienny Calidris alpina,
 10. bielaczek Mergus albellus,
 11. bielik Haliaeetus albicilla,
 12. błotniak stawowy Circus aeruginosus,
 13. błotniak zbożowy Circus cyaneus,
 14. bocian biały Ciconia ciconia,
 15. bocian czarny Ciconia nigra,
 16. bogatka Parus major,
 17. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos,
 18. brodziec pławny Tringa stagnatilis,
 19. brodziec śniady Tringa erythropus,
 20. brzegówka Riparia riparia,
 21. cyraneczka Anas crecca,
 22. cyranka Anas querquedula,
 23. czajka Vanellus vanellus,
 24. czapla biała Egretta alba,
 25. czapla siwa Ardea cinerea,
 26. czernica Aythya fuligula,
 27. czyż Carduelis spinus,
 28. derkacz Crex crex,
 29. dudek Upupa epops,
 30. dymówka Hirundo ustica,
 31. dzierlatka Galerida cristata,
 32. gawron Corvus frugilegus,
 33. gągoł Bucephala clangula,
 34. gąsiorek Lanius collurio,
 35. gęgawa Anser anser,
 36. gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca (Rycina 12),
 37. gęś białoczelna Anser albifrons,
 38. gęś zbożowa Anser fabalis,
 39. głowienka Aythya ferina,
 40. grzywacz Columba palumbus,
 41. hełmiatka Netta rufina,
 42. jastrząb Accipiter gentili,
 43. jerzyk Apus apus,
 44. kania ruda Milvus milvus,
 45. kawka Corvus monedula,
 46. kokoszka Gallinula chloropus,
 47. kormoran Phalacrocorax carbo,
 48. kos Turdus merula,
 49. krakwa Anas strepera,
 50. kruk Corvu scorax,
 51. krwawodziób Tringa totanus,
 52. krzyżówka Anas platyrhynchos,
 53. kszyk Gallinago Gallinaro,
 54. kukułka Cuculus canorus,
 55. kulik wielki Numenius arquata,
 56. kwokacz Tringa nebularia,
 57. łabędź krzykliwy Cygnus cygnus,
 58. łabędź niemy Cygnus olor,
 59. łęczak Tringa glareola,
 60. łyska Fulica atra,
 61. mewa mała Hydrocoloeus minutus,
 62. mewa srebrzysta Larus argentatus,
 63. modraszka Cyanistes caeruleus,
 64. myszołów Buteo buteo,
 65. nurogęś Mergus merganser,
 66. ohar Tadorna tadorna,
 67. ostrygojad Haematopus ostralegus,
 68. perkozek Tachybaptus ruficollis,
 69. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
 70. perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
 71. pliszka siwa Motacilla alba,
 72. pliszka żółta Motacilla flava,
 73. płaskonos Anas clypeata,
 74. potrzos Emberiza schoeniclus,
 75. pustułka Falco tinnunculus,
 76. rożeniec Anas acuta,
 77. rycyk Limosa limosa,
 78. rybitwa biało czelna Sternula albifrons,
 79. rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus,
 80. rybitwa białowąsa Chlidonia shybrida,
 81. rybitwa czarna Chlidonia sniger,
 82. rybitwa rzeczna Sterna hirundo,
 83. rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia ,
 84. rybołów Pandion haliaetus,
 85. samotnik Tringa ochropus,
 86. sierpówka Streptopelia decaocto,
 87. sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
 88. sieweczka obrożna Charadrius hiaticula,
 89. siniak Columba oenas,
 90. skowronek Alauda arvensis,
 91. sroka Pica pica,
 92. srokosz Lanius excubitor,
 93. szablodziób Recurvirostra avosetta,
 94. Szczudłak zwyczajny Himantopus himantopus,
 95. szpak Sturnus vulgaris,
 96. śmieszka Chroicocephalus ridibundus,
 97. świergotek rdzawogardły Anthus cervinus,
 98. świstun Anas penelope,
 99. terekia Xenus cinereus (Rycina 14),
 100. wrona siwa Corvus cornix,
 101. zausznik Podiceps nigricollis,
 102. zimorodek Alcedo atthis,
 103. żuraw Grus grus

Comments

comments

Dodaj komentarz