Kamerka online                Wyspy życia – Film

Witamy na stronie

Wyspy życia  ” ptasi raj ”

Fundacja

Zielonej Doliny Odry i Warty

Nasza organizacja zajmuje się ochroną czynną, monitoringiem i popularyzacją walorów przyrodniczych wraz z popularyzacją problematyki ochrony przyrody. Początkowo działania z tego zakresu tematycznego dotyczyły głównie drobnych społecznych przedsięwzięć z zakresu ochrony czynnej lęgowisk ptaków oraz popularyzacji walorów przyrodniczych regionu (prezentacje w szkołach, bibliotekach, PTTK i innych NGO oraz druk publikacji). Od 2006 roku współuczestniczymy w nowatorskim, międzynarodowym przedsięwzięciu „Rybitwy Europy – Podniebne Gracje”. Później, od 2013 roku, podjęliśmy realizację znaczącego w skali kraju projektu z zakresu ochrony czynnej ptaków wodnych i błotnych finansowanego z funduszy EOG i fundusze norweskich. W jego ramach podjęliśmy współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządami. Od marca 2017 roku działania te kontynuujemy i rozszerzamy ich skalę dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.4.1) dla projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”. Ponadto na bieżąco monitorujemy cenne siedliska przyrodnicze, uczestniczymy w konsultacjach społecznych związanych z inicjatywami wpływającymi na środowisko, wspieramy samorządy w opiniowaniu inwestycji itp.